IPL 2023: Kontribusi pemain Tamil Nadu dan gaji mereka!

IPL 2023: Kontribusi pemain Tamil Nadu dan gaji mereka!

Lelang pemain untuk IPL 2022 merupakan perayaan bagi para pemain Tamil Nadu. 13 pemain Tamil Nadu dipilih dalam lelang itu. Maksimal 13 pemain masing-masing dari Tamil Nadu, Karnataka dan Delhi dipilih dalam pelelangan. Dalam lelang itu, jumlah tertinggi dihabiskan untuk pemain Tamil Nadu. Rp. 39,55 crore.

14 pemain Tamil Nadu bermain di IPL 2022. Diantaranya adalah Shah Rukh Khan, Washington Sundar, Varun Chakraborty, Dinesh Karthik, R. Ashwin, Natarajan, Sai Kishore, Vijay Shankar, Sai Sudarsan dipertahankan 9 jelang lelang IPL 2023.

Pemain Tamil Nadu dipertahankan menjelang lelang IPL 2023

1. Shah Rukh Khan (Punjab) – Rs. 9 crores 2. Washington Sundar (Sunrisers) – Rs. 8,75 crore 3. Varun Chakraborty (KKR) – Rs. 8 crores 4. Dinesh Karthik (RCB) – Rs. 5,50 crores 5.R. Ashwin (Rajasthan) – Rs. 5 crores 6. Natarajan (Sunrisers) – Rs. 4 crores 7. Sai Kishore (Gujarat) – Rs. 3 crores 8. Vijay Shankar (Gujarat) – Rs. 1,40 crore 9. Sai Sudarsan (Gujarat) – Rs. 20 lakh

Demikian pula, tim merilis 5 pemain Tamil Nadu sebelum lelang IPL 2023.

Pemain Tamil Nadu dilepas oleh tim menjelang lelang IPL 2023

1.M. Ashwin (Mumbai) 2. Sanjay Yadav (Mumbai) 3. N. Jagadeesan (CSK) 4. Hari Nishant (CSK) 5. Baba Indrajith (KKR)

16 pemain Tamil Nadu berpartisipasi dalam lelang pemain untuk IPL 2023. Diharapkan banyak pemain Tamil Nadu yang mendapat kesempatan kali ini juga.

Pemain Tamil Nadu yang mengikuti lelang IPL 2023

1.N. Jagatheesan 2.M. Ashwin 3. Baba Indrajith 4. Ajit Ram 5. Sandeep Warrier 6. Hari Nishant 7. M. Siddharth 8. Sanjay Yadav 9. Ajitesh 10. Suresh Kumar 11. Rocky Bhaskar 12. Anirudh Seetharam 13. B. Surya 14. Sonu Yadav 15. Baba Aparajit 16. Trilok Nag

Jagatheesan, M. dalam lelang IPL 2023. Ashwin dan Sonu Yathan terpilih sebagai tiga pemain dari Tamil Nadu.

Pemain Tamil Nadu terpilih dalam lelang IPL 2023

1. Jagatheesan (KKR) – Rs. 90 lakh 2. M. Ashwin (Rajasthan) – Rs. 20 lakh 3. Sonu Yadav (RCP) – Rs. 20 lakh

Lelang IPL 2023 ternyata mengecewakan banyak pemain Tamil Nadu.

Pemain Tamil Nadu yang tidak terpilih dalam lelang IPL

Baba Indrajit Baba Aparajit Ajit Ram Sandeep Warrior Hari Nishant M. Siddharth Sanjay Yadav Ajitesh Suresh Kumar Rakhi Bhaskar Trilok Nag Anirudh Seetharam b. Surya

Sebanyak 12 pemain dari Tamil Nadu akan berpartisipasi dalam IPL 2023 sebagai pemain yang dipertahankan sebelum pelelangan dan dipilih dalam pelelangan. 2 lebih sedikit dari tahun lalu.

Pemain Tamil Nadu untuk bermain di IPL 2023

1. Shah Rukh Khan (Punjab) – Rs. 9 crores 2. Washington Sundar (Sunrisers) – Rs. 8,75 crore 3. Varun Chakraborty (KKR) – Rs. 8 crores 4. Dinesh Karthik (RCB) – Rs. 5,50 crores 5. R. Ashwin (Rajasthan) – Rs. 5 crores 6. Natarajan (Sunrisers) – Rs. 4 crores 7. Sai Kishore (Gujarat) – Rs. 3 crores 8. Vijay Shankar (Gujarat) – Rs. 1,40 crore 9. Jagatheesan (KKR) – Rs. 90 lakh 10. Sai Sudarsan (Gujarat) – Rs. 20 lakh 11.M. Ashwin (Rajasthan) – Rs. 20 lakh 12. Sonu Yadav (RCP) – Rs. 20 lakh

Posted By : no hk